Hlavní cíle + OS ČČK

Kdo jsme?

Spolek Český červený kříž (ČČK) se sídlem v Jičíně, je humanitární společností působící na celém území okresu. Místní skupiny působí v Kopidlně, v Jičíněvsi v Hořicích a v Miletíně.

Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.


My v datech

1919

Prezident republiky T.G.Masaryk schvaluje založení Československého červeného kříže a první předsedkyní se stává Dr. Alice G. Masaryková, která v čele organizace stojí až do druhé světové války.

1993

Po rozdělení republiky vzniká samostatný Český červený kříž, který se ve stejném roce stává členem Mezinárodní federace společností Červeného kříže a Červeného půlměsíce.

2014

V rejstříku je Městským soudem Praha zapsán Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín.

2019

Slavíme sto let od vzniku organizace, která má v současnosti po celé České republice kolem 17 tisíc členů, zaměstnanců a dobrovolníků.

O co se snažíme?

  • Předcházet lidskému utrpení, nebo ho alespoň zmírňovat
  • Chránit životy, zdraví a úctu k lidské bytosti
  • Podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi národy bez rozdílů národnostních, rasových, náboženských, třídních a politických
  • Usilovat o naplňování základních principů hnutí Červeného kříže, kterými jsou humanita, neutralita, nestrannost, nezávislost, dobrovolnost, jednota a světovost.

Jak konkrétně pomáháme?

Učíme a poskytujeme první pomoc
Seznamujeme děti, mládež a dospělé se zásadami poskytování první pomoci a ochrany zdraví, a to interaktivní formou a s využitím moderních výukových prostředků a metod. Zajišťujeme zdravotnické asistence na sportovních, kulturních a jiných akcích.
Oceňujeme bezpříspěkové dárce krve
Propagujeme bezpříspěvkové dárcovství krve, morálně oceňujeme mnohonásobné dárce a spolupracujeme s transfuzními zařízeními při získávání nových dárců.
Pomáháme sociálně slabým a seniorům
Český červený kříž zřizuje nebo provozuje zařízení pro seniory, azylové domy, ubytovny pro bezdomovce, dechový stacionář pro děti a podobně. Dále poskytujeme odlehčovací služby, profesionální pečovatelskou službu, domácí ošetřovatelskou péči a senior dopravu. Staráme se také o klienty s chronickým duševním onemocněním, poskytujeme paliativní péči. Naši dobrovolníci pomáhají v ošacovacích střediscích i protidorgových centrech. Pořádáme tuzemské či zahraniční rekondiční pobyty pro zdravotně postižené děti a seniory. Již od roku 1931 provozujeme také Dětskou odbornou léčebnu Charlotty G. Masarykové zaměřenou především na léčbu respiračních nemocí.
Působíme při mimořádných událostech a krizových situacích
Pro případ plánované pomoci na vyžádání při mimořádných událostech disponujeme na úrovni regionů Humanitárními jednotkami ČČK a dále Ústředním krizovým týmem ČČK. Při přírodních katastrofách, velkých průmyslových haváriích a dalších nouzových a krizových situacích poskytují humanitární pomoc či psychosociální podporu. Ústřední krizový tým dále může doprovázet materiální humanitární pomoci do zahraničí, školí psychosociální podporu a jeho prostřednictvím je Český červený kříž členem Evropské sítě pro psychosociální pomoc (ENPS) a Evropské společnosti pro studie traumatického stresu (ESTSS).
Šíříme znalosti mezinárodního humanitárního práva
Jde o Ženevské úmluvy a další normy mezinárodně platné v ozbrojených konfliktech. Jejich účelem je maximálně omezit násilí provázející války a chránit osoby, které se ozbrojeného konfliktu neúčastní. Jsme držiteli akreditace pro vzdělávací program "Základy mezinárodnáho humanitárního práva".
Zabýváme se pátrací službou
Cílem této specializované služby je předcházet rozdělování rodin a ztrátám osob, obnovovat a uchovávat kontakty mezi členy rodin a objasňovat osudy nezvěstných. Činnost pátrací služby rovněž zahrnuje poradenské služby a konzultace.
Vydáváme odborné knihy i časopisy
Český červený kříž má bohatou ediční činnost, která zahrnuje odborné publikace pro interní potřeby, ale také vzdělávací přiručky určené pro širokou veřejnost.

Český červený kříž je jednou ze 191 národních společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže a Červeného půlměsíce. Naše aktivity se týkají zejména humanitárních, sociálních, zdravotních a vzdělávacích oblastí.

Sponzoři a partneři


© 2020 Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín
Vytvořil Tomáš Kulhánek