Sociální služba – Azylový dům

Oblastní spolek ČČK Jičín poskytuje tuto sociální službu:

Azylový dům Jičín    

Azylový dům Jičín   – kontakt zde
  – garantovaná nabídka služby zde
  – veřejný závazek zde
  – etický kodex pracovníků AD zde
  – leták zde
  – prezentace zde
  – ceník zde
  – organizační schéma zde
  – žádost o poskytnutí soc.služeb zde
  – posudek lékaře zde

 

Informace o projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

 

 

 

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0000052
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba trvání projektu: od 1. ledna 2016 do 30. června 2019

Dle uzavřené Smlouvy se poskytovatel (Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín) zavazuje zajistit službu sociální prevence dle § 57 ZPP – azylové domy pro matky s dětmi, případně jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně pro region Jičínsko (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 20 osob starších 15-ti let).

  

Oblastní spolek Českého červeného kříže provozuje registrovanou sociální službu:

 • Nová sociální služba: Azylový dům Jičín, služba zahájena 1.2.2013
 • Místo poskytování služby: Barákova 201, Jičín
 • Identifikátor: 2438469
 • orgán, který vydal registraci: KÚ Královéhradeckého kraje
 • kontakty na vedoucí AD: Veselá Táňa, DiS. 604 705 308
 • zástupce vedoucí AD/sociální pracovnice: Vanclová Milena 736 152 546
 • nové nástupy uživatelů služeb se konají pondělí – pátek od 8 – 17 hodin
 • email: jicin.cck@seznam.cz, azylovydum.jicin@seznam.cz

 

Bližší informace o azylovém domě

Každý občan se může ocitnout v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopen řešit sám ani za pomoci svých blízkých. K odstranění nebo k překonání této situace lze využít pomoci poskytované sociálními službami. Jednou ze služeb sociální prevence, které napomáhají osobám překonat jejich nepříznivé sociální situace a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích sociálních jevů, je i zařízení sociálních služeb Azylový dům Jičín.

Provoz Azylového domu Jičín byl zahájen 1.2.2013 pro cílovou skupinu mladí dospělí od 18 do 26 let věku. Rozšíření o druhou cílovou skupinu matka nebo žena s dítětem/dětmi proběhlo 1.3.2013.

Posláním Azylového domu je poskytování pobytové služby na přechodnou dobu (zpravidla nepřevyšující 1 rok) matce nebo ženě s dítětem /max. se  3 dětmi, která se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a dále mladým dospělým od 18 do 26 let věku nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Poskytovaná sociální služba tak umožňuje osobám zůstat součástí přirozeného společenství  a podporuje je v návratu k běžnému způsobu života.

Hlavním cílem je poskytnutí pomoci zajištěním dočasného bezpečného zázemí a následným návratem uživatelů do běžného života.

Zařízení není bezbariérové, proto nemůže být služba poskytnuta osobám se ztíženou možností pohybu a prostorové orientace.
Služba v azylovém domě je poskytována v zájmu uživatelů, vychází ze standardů sociálních služeb tak, aby byla dodržována lidská práva a osobní svoboda uživatelů služby.
Azylový dům sídlí na adrese: Barákova ul. 201, Jičín, s působností pro Královéhradecký kraj. Požadavek na nezveřejňování místa zařízení poskytovatel služby neuplatňuje.
Nepřetržitý provoz zařízení zabezpečují plně kvalifikovaní pracovníci.

 

Úhrada za službu
V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: pro matku nebo ženu s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi, výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem – student, učeň), která se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je úhrada stanovena na:
100,-Kč/kalendářní den/dospělá osoba a 70,-Kč/kalendářní den/jedno dítě
a dále pro mladé dospělé od 18 do 26 let věku nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je úhrada stanovena na:
130,- Kč/kalendářní den/osoba.

 

Kapacita:
14 lůžek z toho:

 • od 6.1.2014 cílová skupina mladí dospělí od 18 do 26 let věku 2 garsoniéry, každá pro 2 uživatele, tj. 4 lůžka,
 • od 6.1.2014 cílová skupina matka nebo žena s dítětem/dětmi… 3 byty, tj. pro 3 dospělé osoby a max. 7 dětí,
 • od 7.5.2014 cílová skupina mladí dospělí od 18 do 26 let věku – 2 lůžka (1 garsoniéra pro 2 uživatele),
 • od 7.5.2014 cílová skupina matka nebo žena s dítětem/ dětmi…. 4 byty, tj. pro 4 dospělé osoby a max. 8 dětí.

Potřeba rozšíření kapacity cílové skupiny matka nebo žena s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi, výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem – student, učeň) a snížení kapacity cílové skupiny mladí dospělí od 18 do 26 let věku vyplynula nejen ze zaevidovaných žádostí, ale i informativních rozhovorů (telefonické, osobní).

Poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, § 57 a vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění, § 22

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)

b) poskytnutí ubytování (ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla)

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývající z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek)

Tiskové zprávy 2019

TZ Jičínský zpravodaj červen 2019 – zde (strana 13)

Tiskové zprávy 2018

TZ Jičínský zpravodaj listopad 2018 – zde (strana 13)

Tiskové zprávy 2017

TZ Jičínský zpravodaj listopad 2017 – zde (strana 13)

Tiskové zprávy 2016

Tisková zpráva – Zpravodaj sociálních projektů, 11/2016 str. 6 a 7

Tisková zpráva – Nové noviny 16.12.2016

Tisková zpráva – Noviny Červeného kříže 6/2016

 

Azylový dům 2018

Vánoce 2018 v AD Jičín

A jak jsme prožili v Azylovém domě prosinec, přípravy na Vánoční svátky a samotné Vánoce 2018? Fotky mluví za vše 🙂
Děkujeme tedy všem, díky kterým jsme mohli prožít hezký závěr roku a hlavně krásné Vánoce. Místní skupina ČČK Jičín poskytla finanční dar na pořízení mikulášské nadílky. Dobrotety dovezly spoustu hraček a dětských příkrmů. Lesy ČR darovaly nádhernou borovici. SASanka shromáždila a předala dárky z akce „Krabice od bot“. A další krásné věci, dárky, cukroví, oblečení i finační dary jsme dostali od Vás – veřejnosti.

Takže jestě jednou velké díky, že stále a mnohdy opakovaně pomáháte. Pomáháte maminkám a jejich dětem, které využívají služby Azylového domu Jičín.


             

 

Azylový dům 2017

Vánoce 2017 v AD Jičín

Ráda bych nejen za zaměstnance AD Jičín, ale i za maminky a jejich děti, využívajících služby azylového domu, srdečně poděkovala všem, kteří se rozhodli věnovat radost potřebným. Díky darům od Vás jsme mohli kouzlit úsměvy.

Letos jsme dostali darem nádhernou borovici od Lesy ČR – děkujeme. Za Dobrotety nám spoustu krásným věcí, dárků, hraček i příkrmů od Sunárku dovezla paní Kašparová a paní Havlíčková – děkujeme. Od MC Kapička jsme pro děti ve věku od 1-12 let dostali 16 ks dárků z akce „Krabice od bot“ – děkujeme.
Pan Knob nám přivezl nejenom dětskou postýlku, hračky a oblečení, ale také nadělil dárkové poukazy k nákupu v Kauflandu – děkujeme. Paní Horváthová z Hradce Králové zaslala poštou hračky pro děti – děkujeme.
Mnohdy ani nevíme, kdo nám pomáhá, o to více potěšení nám přinášíte.

Dovolte, abych Vám popřála klidný zbytek roku 2017 a do roku 2018 popřála hlavně pevné zdraví, upřímnou lásku a štěstí ať je Vám nakloněno.
My si budeme přát, abyste nám zachovali přízeň 🙂
Táňa Veselá

                                   

 

Poděkování firmě P&G a Úřadu ČČK Praha

Dne 22.5.2017 k nám do Azylového domu v Jičíně přišla zásilka hygienických potřeb pro maminky a jejich děti, které jsou u nás ubytované a využívají poskytované služby. Tímto děkujeme firmě P&G za dar a Úřadu ČČK Praha za zprostředování.

   

 

Den matek v AD Jičín

Děti z AD Jičín vyrobily pro své maminky přáníčko ke Dni matek

       

 

Poděkování Dobrotetám

Darováno od spolku Dobrotety pro dětičky z AD Jičín. „Máme mlsání“, děkujeme 🙂 Kapsičky a sunárky předala dne 24.5.2017 paní Milada Havlíčková.

     

 

Účast na 27. ročníku festivalu Jičín – město pohádky

Maminky s dětmi navštívily 27. ročník multikulturního festivalu Jičín – město pohádky s podtitulem Český rok aneb TRADICE tradičně i netradičně v historickém centru města Jičína. Město Jičín se představilo v rouchu kouzelné zimy, bláznivého léta, barevného podzimu a jara plného nadějí a očekávání. Navštívili jsme staročeskou vesničku s Maruškou a dvanácti měsíčky, kde jsme zdobili slamák motivy typickými pro roční období a mnoho dalšího.

                 

 

Poděkování Dobrotetám

Maminky z Azylového domu v Jičíně děkují za darované oblečení, děti děkují za darované hračky a pracovníci děkují za zprostředkování. Dobrotety pomáhají 🙂

                   

 

Vyřezávání dýní

Vyrábíme, tvoříme, děláme podzim krásnější a baví nás to. Vyřezávání dýní a malování ježků. Ještě však nekončíme, přidáme další nápady, z výrobků máme radost 🙂

         

 

Zima 2017 v AD Jičín 

Když je zima a venku ošklivo, tvoříme, zdobíme azylový dům a připravujeme se na Vánoce. Také jsme prožili hezkou mikulášskou nadílku, s čerty jsme se potkali v Zámeckém parku, v AD jsme si společně zazpívali a užili si radost z balíčků. Tímto děkujeme Místní skupině ČČK Jičín za poskytnutí finančního daru na nákup sladkostí pro děti 🙂

                                               

 

 

Azylový dům 2016

Dubnové setkání s Dobrotetami 

Již druhým rokem se radujeme za spolupráce se spolkem Dobrotety. Vždy na jaře a na podzim navštíví Azylový dům v Jičíně, přivezou spoustu krásných darů a příjemně si s námi popovídají.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy koncem dubna dorazila paní Milada Havlíčková, její dcera Petra a především nová členka Dobrotet pro Jičínsko paní Jaroslava Kašparová. Předaly pro děti v azylovém domě tříkolku, odrážedlo a koloběžku, které darovala firma Zuriel, s.r.o.; dále spoustu oblečení, hraček i drogérie. Maminky z AD dostaly možnost si pro sebe a své ratolesti vybrat to, co jim doma aktuálně chybí.
Ještě jednou moc děkujeme, milé Dobrotety, jak se o nás staráte, jak nám pomáháte, jak na nás myslíte. Maminky, jejich děti, ale i pracovnice AD Jičín si nesmírně moc váží Vaší pomoci.

Dar firmy Zuriel, s.r.o.            
Dar firmy Zuriel, s.r.o.

 

Označení poskytované sociální služby plakátem povinné publicity – květen 2016 

       

 

Mezinárodní den dětí – 1.6.2016 

Další radost díky Dobrotetám, paní Vágnerové a paní Kvasničkové. Děkujeme za sladkosti pro děti, které dostaly 1.6.2016.

     

 

Dobrotety v Azylovém domě Jičín – září 2016

Podzimní setkání s Dobrotetami se v Azylovém domě Jičín uskutečnilo dne 1.9.2016, kdy nám   členka Dobrotet pro Jičínsko paní Jaroslava Kašparová dovezla spoustu dobrot pro děti.  Jednalo se o tyto výrobky: Sunarka krupicová kašička do mlíčka, Sunarka – dětské sušenky a Sunárek – kapsička do ručičky.  Potraviny byly spravedlivě rozděleny mezi děti, které se svými maminkami v současné době v našem azylovém domě žijí. Maminky pomoc velmi uvítaly.  A děti – ty už si pochutnávají….
Milé Dobrotety, moc si vážíme Vaší pomoci. Děkujeme a těšíme se na další shledání s Vámi.

            

 

Účast na 26. ročníku festivalu Jičín – město pohádky

Prázdninové období v azylovém domě završila účast dětí a jejich maminek na 26. ročníku festivalu Jičín – město pohádky s podtitulem CIRK, který se konal od 7. do 11. 9. 2016. Děti z azylového domu se zúčastnily tradičního průvodu masek. Upír, Sněhurka a další kostýmy jim slušely. V historickém centru města navštívily v doprovodu svých maminek a pracovnic azylového domu tvůrčí, pohybové, dramatické i animační dílničky. Se zájmem sledovaly zábavná vystoupení místních i přespolních školek, škol, uměleckých škol a dalších umělců. Nemohly se dočkat sobotního večerního ohňostroje.

                       

 

Dobrotety v Azylovém domě Jičín – 26.10.2016

Moc děkujeme za zimní oblečení a boty, ale i za kabelky, šátky, povlečení apod., které dne 26.10.2016 dovezla do Azylového domu Jičín členka Dobrotet pro Jičínsko paní Jaroslava Kašparová.
Z 6 pytlů plných překvapení si nedočkavé maminky s dětmi mohly téhož dne odpoledne vybrat. Každý ke své radosti našel v nabídce něco pro sebe. Nástrahy zimního počasí maminky a děti z našeho azylového domu už nezaskočí.

Milé Dobrotety, moc děkujeme za pravidelnou pomoc. Přejeme krásné podzimní dny a těšíme se na další spolupráci.

             

 

Poděkování Dobrotetám – 28.11.2016

Stalo se již tradicí, že členky spolku Dobrotety pamatují i v předvánočním čase na maminky a jejich děti z Azylového domu Jičín.
Dne 28.11.2016 v dopoledních hodinách navštívily Azylový dům Jičín paní Milada Havlíčková a paní Jaroslava Kašparová, které jménem spolku Dobrotety přivezly dětem balíčky k Mikuláši a dárky k Vánocům. Drobným dárkem pamatovaly i na jejich maminky.
S radostí a s vděčností převzala od Dobrotet sociální pracovnice Azylového domu Jičín velké množství knížek, hraček, nádobí, oblečení…. Všechny dary poslouží maminkám a jejich dětem, a to jak nyní, tak i v budoucnu, neboť objem darovaných věcí je tak veliký, že část můžeme uložit i pro budoucí uživatelky a jejich děti.
Jménem uživatelek i pracovnic našeho azylového domu děkujeme Dobrotetám za krásné dárky a za dlouhodobě úspěšnou spolupráci. Přejeme pevné zdraví, krásné Vánoce a těšíme se na společné setkání v roce 2017.

           

 

Poděkování spoluobčanům

Pracovnice Azylového domu Jičín děkují všem spoluobčanům, kteří v roce 2016 pomáhali uživatelkám služeb Azylového domu Jičín.

Děti i maminky mají z oblečení, bot, hraček, knížek a plyšáků velikou radost.

Děkujeme a v novém roce vám všem přejeme hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

 

Vánoce 2016

V rámci předvánočních příprav pracovníci v sociálních službách spolu s dětmi a jejich maminkami uklízeli, vyzdobili zařízení, pekli cukroví. Na Štědrý den uvítal v klubovně všechny obyvatele Azylového domu Jičín ozdobený stromeček a na každého čekaly dárky.

               

 

Azylový dům 2015

Azylový dům 2015 – dění zachycené prostřednictvím fotografií

                                               

 

Dobrotety v Azylovém domě Jičín

Velice přínosná a smysluplná je spolupráce se spolkem Dobrotety. V sobotu 30.5.2015 Dobrotety přivezly a slavnostně předaly vedoucí azylového domu paní Táně Veselé, DiS. dary pro naše uživatelky a jejich děti. S nadšením děti přijaly hračky a plyšáky. Darovanými křídami vyzdobily dlažbu zahrady azylového domu. Maminky uvítaly možnost vybrat si pro své děti a pro sebe oblečení a boty. Potravinová výpomoc (základní potraviny, sladkosti, Sunar) bude spravedlivě rozdělena potřebným maminkám. Na další setkání s Dobrotetami, které se uskuteční na podzim, vyrobí naše děti přáníčka.
Poděkování Dobrotetám.
Článek Dobré tety v AD Jičín.

                   

 

Výlet do Tonga

Ve středu 19.8.2015 vyrazily maminky a jejich děti z Azylového domu Jičín na výlet do Hradce Králové. Cílem cesty byl rodinný zábavný park Tongo, kde si děti užily spoustu legrace na trampolínách, nafukovací rybě Nemo, v labyrintu se skluzavkami, pokoušely se vyšplhat na sopku nebo závodily na čtyřkolkách. Celý den plný úsměvů i dobré nálady se všem moc líbil a chceme poděkovat Dobrotetám, které nám věnovaly vstupenky pro děti a také OS ČČK Jičín, který poskytl finance na jízdné a vstupné pro maminky. 

Čekáme a těšíme se   Cesta vlakem byla dlouhá   Déšť nám nevadil   Na trampolíně   Jízda na čtyřkolkách   Moc se nám na výletě líbilo  

 

Poděkování Dobrotetám

Členky spolku Dobrotety pamatují i v předvánočním čase na maminky a jejich děti z Azylového domu Jičín.
Dne 20.11.2015 v odpoledních hodinách navštívily Azylový dům Jičín paní Milada Havlíčková se svojí dcerou, které jménem spolku Dobrotety přivezly našim dětem dárky k Mikuláši a k Vánocům. Drobný dárek dostanou i jejich maminky. Jeden velký společný dárek od Dobrotet, určený do klubovny azylového domu, si děti rozbalí pod vánočním stromečkem….
Dostaly jsme i 2 golfky, které budeme půjčovat potřebným maminkám.
Jménem uživatelek i pracovnic našeho azylového domu děkujeme Dobrotetám za krásné dárky a za dlouhodobou úspěšnou spolupráci. Přejeme krásné Vánoce a těšíme se na společné setkání v roce 2016.

 

Poděkování spoluobčanům

Pracovnice Azylového domu Jičín děkují všem spoluobčanům, kteří pomáhají (někteří pravidelně) uživatelkám služeb Azylového domu Jičín. Vaší zásluhou můžeme maminkám a jejich dětem nabídnout v předvánočním čase teplé oblečení, boty, ale i knížky, stavebnice, hračky, plyšáky. Uživatelkám můžeme od listopadu 2015 zapůjčit i dětské kočárky.
Velký dík patří paní Baškové, paní Chlumské, paní Lustigové, manželům Petráňovým a mnohým dalším. Vaší pomoci si velmi vážíme.

 

Sociální služba: Azylový dům Jičín – Vánoce 2015

V Azylovém domě Jičín jsme adventní čas uvítali výzdobou zařízení, pečením a zdobením cukroví. Maminky s dětmi navštěvovaly vánočně vyzdobené město ( moc se jim líbila vánoční výzdoba zámeckého parku), dále vánoční trhy. Adventní městečko na Valdštejnově náměstí nabízelo pestrý každodenní program, dílničky, hudební vystoupení, na pódiu vystoupily se svojí třídou z MŠ nebo ZŠ i děti z našeho zařízení.

Již tradičně na Štědrý den pod ustrojeným stromkem čekaly na všechny uživatele azylového domu dárky. Poděkování patří spolku Dobrotety a OS ČČK Jičín.

           

 

 

Azylový dům 2014

Sociální služba: Azylový dům Jičín – Vánoce 2014

Děti uživatelek se s chutí zapojily do předvánočních příprav – výzdoba zařízení, pečení cukroví. Na Štědrý den čekal v klubovně na všechny uživatele azylového domu ozdobený stromeček a dárky.

                      

 

 

Veškeré použité fotografie na tomto webu byly použity s laskavým svolením uživatelů.