Sociální služba

Oblastní spolek ČČK Jičín poskytuje tuto sociální službu:

 

Azylový dům Jičín     

Azylový dům Jičín   - kontakt zde
  - veřejný závazek zde
  - leták zde
  - prezentace zde
  - ceník zde
  - organizační schéma zde
  - souhlas se zpracováním os. údajů zde
  - žádost o poskytnutí soc. služeb zde
  - posudek lékaře zde

 

Informace o projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV

 

 

 

Název projektu: Služby sociální prevence v Královéhradeckém kraji IV
Registrační číslo projektu: CZ.03.2.60/0.0./0.0/15_005/0000052
Operační program: OP Zaměstnanost (OPZ)
Prioritní osa: 2 Sociální začleňování a boj s chudobou
Doba trvání projektu: od 1. ledna 2016 do 30. června 2019


Dle uzavřené Smlouvy se poskytovatel (Oblastní spolek Českého červeného kříže Jičín) zavazuje zajistit službu sociální prevence dle § 57 ZPP – azylové domy pro matky s dětmi, případně jednotlivce bez přístřeší pobytovou formou v Jičíně pro region Jičínsko (v rámci veřejné zakázky by mělo být podpořeno 20 osob starších 15-ti let).

  

Oblastní spolek Českého červeného kříže provozuje registrovanou sociální službu:

 • Nová sociální služba: Azylový dům Jičín, služba zahájena 1.2.2013
 • Místo poskytování služby: Barákova 201, Jičín
 • Identifikátor: 2438469
 • orgán, který vydal registraci: KÚ Královéhradeckého kraje
 • kontakty na vedoucí AD: Veselá Táňa, DiS. 604 705 308
 • zástupce vedoucí AD/sociální pracovnice: Vanclová Milena 736 152 546
 • nové nástupy uživatelů služeb se konají pondělí – pátek od 8 – 17 hodin
 • email: jicin.cck@seznam.cz, azylovydum.jicin@seznam.cz

 

Bližší informace o azylovém domě

Každý občan se může ocitnout v nepříznivé sociální situaci, kterou není schopen řešit sám ani za pomoci svých blízkých. K odstranění nebo k překonání této situace lze využít pomoci poskytované sociálními službami. Jednou ze služeb sociální prevence, které napomáhají osobám překonat jejich nepříznivé sociální situace a chrání společnost před vznikem a šířením nežádoucích sociálních jevů, je i zařízení sociálních služeb Azylový dům Jičín.

Provoz Azylového domu Jičín byl zahájen 1.2.2013 pro cílovou skupinu mladí dospělí od 18 do 26 let věku. Rozšíření o druhou cílovou skupinu matka nebo žena s dítětem/dětmi proběhlo 1.3.2013.

Posláním Azylového domu je poskytování pobytové služby na přechodnou dobu (zpravidla nepřevyšující 1 rok) matce nebo ženě s dítětem /max. se  3 dětmi, která se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a dále mladým dospělým od 18 do 26 let věku nacházejícím se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Poskytovaná sociální služba tak umožňuje osobám zůstat součástí přirozeného společenství  a podporuje je v návratu k běžnému způsobu života.

Hlavním cílem je poskytnutí pomoci zajištěním dočasného bezpečného zázemí a následným návratem uživatelů do běžného života.

Zařízení není bezbariérové, proto nemůže být služba poskytnuta osobám se ztíženou možností pohybu a prostorové orientace.
Služba v azylovém domě je poskytována v zájmu uživatelů, vychází ze standardů sociálních služeb tak, aby byla dodržována lidská práva a osobní svoboda uživatelů služby.
Azylový dům sídlí na adrese: Barákova ul. 201, Jičín, s působností pro Královéhradecký kraj. Požadavek na nezveřejňování místa zařízení poskytovatel služby neuplatňuje.
Nepřetržitý provoz zařízení zabezpečují plně kvalifikovaní pracovníci.

 

Úhrada za službu v roce 2016
V souladu s vyhláškou č. 505/2006 Sb., v platném znění, kterou se provádějí některá ustanovení zákona o sociálních službách: pro matku nebo ženu s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi, výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem – student, učeň), která se nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je úhrada stanovena na:
100,-Kč/kalendářní den/dospělá osoba a 70,-Kč/kalendářní den/jedno dítě
a dále pro mladé dospělé od 18 do 26 let věku nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení je úhrada stanovena na:
130,- Kč/kalendářní den/osoba.

 

Kapacita:
14 lůžek z toho:

 • od 6.1.2014 cílová skupina mladí dospělí od 18 do 26 let věku 2 garsoniéry, každá pro 2 uživatele, tj. 4 lůžka,
 • od 6.1.2014 cílová skupina matka nebo žena s dítětem/dětmi... 3 byty, tj. pro 3 dospělé osoby a max. 7 dětí,
 • od 7.5.2014 cílová skupina mladí dospělí od 18 do 26 let věku – 2 lůžka (1 garsoniéra pro 2 uživatele),
 • od 7.5.2014 cílová skupina matka nebo žena s dítětem/ dětmi.... 4 byty, tj. pro 4 dospělé osoby a max. 8 dětí.


Potřeba rozšíření kapacity cílové skupiny matka nebo žena s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi, výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem – student, učeň) a snížení kapacity cílové skupiny mladí dospělí od 18 do 26 let věku vyplynula nejen ze zaevidovaných žádostí, ale i informativních rozhovorů (telefonické, osobní).

Poskytované služby dle Zákona č. 108/2006 Sb., v platném znění, § 57 a vyhláška č. 505/2006 Sb., v platném znění, § 22

a) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy (vytvoření podmínek pro samostatnou přípravu nebo pomoc s přípravou stravy, zajištění nebo poskytnutí stravy odpovídající věku, zásadám racionální výživy a potřebám dietního stravování)

b) poskytnutí ubytování (ubytování, umožnění celkové hygieny těla, vytvoření podmínek pro zajištění úklidu, praní a žehlení osobního prádla, výměny ložního prádla)

c) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí (pomoc při vyřizování běžných záležitostí vyplývající z individuálních plánů, pomoc při obnovení nebo upevnění kontaktu s rodinou a pomoc a podpora při dalších aktivitách podporujících sociální začleňování osob, včetně uplatňování zákonných nároků a pohledávek)

 

Tiskové zprávy 2016

Tisková zpráva - Zpravodaj sociálních projektů, 11/2016 str. 6 a 7

Tisková zpráva - Nové noviny 16.12.2016

Tisková zpráva - Noviny Červeného kříže 6/2016

 

Tiskové zprávy 2017

TZ Jičínský zpravodaj listopad 2017 - zde (strana 13)

 

 

 

Azylový dům 2014

Sociální služba: Azylový dům Jičín - Vánoce 2014

Děti uživatelek se s chutí zapojily do předvánočních příprav - výzdoba zařízení, pečení cukroví. Na Štědrý den čekal v klubovně na všechny uživatele azylového domu ozdobený stromeček a dárky.

                      

 

Azylový dům 2015

Azylový dům 2015 - dění zachycené prostřednictvím fotografií

                                               

 

Dobrotety v Azylovém domě Jičín

Velice přínosná a smysluplná je spolupráce se spolkem Dobrotety. V sobotu 30.5.2015 Dobrotety přivezly a slavnostně předaly vedoucí azylového domu paní Táně Veselé, DiS. dary pro naše uživatelky a jejich děti. S nadšením děti přijaly hračky a plyšáky. Darovanými křídami vyzdobily dlažbu zahrady azylového domu. Maminky uvítaly možnost vybrat si pro své děti a pro sebe oblečení a boty. Potravinová výpomoc (základní potraviny, sladkosti, Sunar) bude spravedlivě rozdělena potřebným maminkám. Na další setkání s Dobrotetami, které se uskuteční na podzim, vyrobí naše děti přáníčka.
Poděkování Dobrotetám.
Článek Dobré tety v AD Jičín.

                   

 

Výlet do Tonga

Ve středu 19.8.2015 vyrazily maminky a jejich děti z Azylového domu Jičín na výlet do Hradce Králové. Cílem cesty byl rodinný zábavný park Tongo, kde si děti užily spoustu legrace na trampolínách, nafukovací rybě Nemo, v labyrintu se skluzavkami, pokoušely se vyšplhat na sopku nebo závodily na čtyřkolkách. Celý den plný úsměvů i dobré nálady se všem moc líbil a chceme poděkovat Dobrotetám, které nám věnovaly vstupenky pro děti a také OS ČČK Jičín, který poskytl finance na jízdné a vstupné pro maminky. 

Čekáme a těšíme se   Cesta vlakem byla dlouhá   Déšť nám nevadil   Na trampolíně   Jízda na čtyřkolkách   Moc se nám na výletě líbilo  

 

Poděkování Dobrotetám

Členky spolku Dobrotety pamatují i v předvánočním čase na maminky a jejich děti z Azylového domu Jičín.
Dne 20.11.2015 v odpoledních hodinách navštívily Azylový dům Jičín paní Milada Havlíčková se svojí dcerou, které jménem spolku Dobrotety přivezly našim dětem dárky k Mikuláši a k Vánocům. Drobný dárek dostanou i jejich maminky. Jeden velký společný dárek od Dobrotet, určený do klubovny azylového domu, si děti rozbalí pod vánočním stromečkem....
Dostaly jsme i 2 golfky, které budeme půjčovat potřebným maminkám.
Jménem uživatelek i pracovnic našeho azylového domu děkujeme Dobrotetám za krásné dárky a za dlouhodobou úspěšnou spolupráci. Přejeme krásné Vánoce a těšíme se na společné setkání v roce 2016.

 

Poděkování spoluobčanům

Pracovnice Azylového domu Jičín děkují všem spoluobčanům, kteří pomáhají (někteří pravidelně) uživatelkám služeb Azylového domu Jičín. Vaší zásluhou můžeme maminkám a jejich dětem nabídnout v předvánočním čase teplé oblečení, boty, ale i knížky, stavebnice, hračky, plyšáky. Uživatelkám můžeme od listopadu 2015 zapůjčit i dětské kočárky.
Velký dík patří paní Baškové, paní Chlumské, paní Lustigové, manželům Petráňovým a mnohým dalším. Vaší pomoci si velmi vážíme.

 

 

Sociální služba: Azylový dům Jičín - Vánoce 2015

V Azylovém domě Jičín jsme adventní čas uvítali výzdobou zařízení, pečením a zdobením cukroví. Maminky s dětmi navštěvovaly vánočně vyzdobené město ( moc se jim líbila vánoční výzdoba zámeckého parku), dále vánoční trhy. Adventní městečko na Valdštejnově náměstí nabízelo pestrý každodenní program, dílničky, hudební vystoupení, na pódiu vystoupily se svojí třídou z MŠ nebo ZŠ i děti z našeho zařízení.

Již tradičně na Štědrý den pod ustrojeným stromkem čekaly na všechny uživatele azylového domu dárky. Poděkování patří spolku Dobrotety a OS ČČK Jičín.

           

 

 

Azylový dům 2016

Dubnové setkání s Dobrotetami 

Již druhým rokem se radujeme za spolupráce se spolkem Dobrotety. Vždy na jaře a na podzim navštíví Azylový dům v Jičíně, přivezou spoustu krásných darů a příjemně si s námi popovídají.
Nejinak tomu bylo i letos, kdy koncem dubna dorazila paní Milada Havlíčková, její dcera Petra a především nová členka Dobrotet pro Jičínsko paní Jaroslava Kašparová. Předaly pro děti v azylovém domě tříkolku, odrážedlo a koloběžku, které darovala firma Zuriel, s.r.o.; dále spoustu oblečení, hraček i drogérie. Maminky z AD dostaly možnost si pro sebe a své ratolesti vybrat to, co jim doma aktuálně chybí.
Ještě jednou moc děkujeme, milé Dobrotety, jak se o nás staráte, jak nám pomáháte, jak na nás myslíte. Maminky, jejich děti, ale i pracovnice AD Jičín si nesmírně moc váží Vaší pomoci.

Dar firmy Zuriel, s.r.o.            
Dar firmy Zuriel, s.r.o.

 

Označení poskytované sociální služby plakátem povinné publicity – květen 2016 

       

 

Mezinárodní den dětí – 1.6.2016 

Další radost díky Dobrotetám, paní Vágnerové a paní Kvasničkové. Děkujeme za sladkosti pro děti, které dostaly 1.6.2016.

     

 

Dobrotety v Azylovém domě Jičín – září 2016

Podzimní setkání s Dobrotetami se v Azylovém domě Jičín uskutečnilo dne 1.9.2016, kdy nám   členka Dobrotet pro Jičínsko paní Jaroslava Kašparová dovezla spoustu dobrot pro děti.  Jednalo se o tyto výrobky: Sunarka krupicová kašička do mlíčka, Sunarka – dětské sušenky a Sunárek – kapsička do ručičky.  Potraviny byly spravedlivě rozděleny mezi děti, které se svými maminkami v současné době v našem azylovém domě žijí. Maminky pomoc velmi uvítaly.  A děti – ty už si pochutnávají….
Milé Dobrotety, moc si vážíme Vaší pomoci. Děkujeme a těšíme se na další shledání s Vámi.

            

 

Účast na 26. ročníku festivalu Jičín – město pohádky

Prázdninové období v azylovém domě završila účast dětí a jejich maminek na 26. ročníku festivalu Jičín - město pohádky s podtitulem CIRK, který se konal od 7. do 11. 9. 2016. Děti z azylového domu se zúčastnily tradičního průvodu masek. Upír, Sněhurka a další kostýmy jim slušely. V historickém centru města navštívily v doprovodu svých maminek a pracovnic azylového domu tvůrčí, pohybové, dramatické i animační dílničky. Se zájmem sledovaly zábavná vystoupení místních i přespolních školek, škol, uměleckých škol a dalších umělců. Nemohly se dočkat sobotního večerního ohňostroje.

                       

 

Dobrotety v Azylovém domě Jičín – 26.10.2016

Moc děkujeme za zimní oblečení a boty, ale i za kabelky, šátky, povlečení apod., které dne 26.10.2016 dovezla do Azylového domu Jičín členka Dobrotet pro Jičínsko paní Jaroslava Kašparová.
Z 6 pytlů plných překvapení si nedočkavé maminky s dětmi mohly téhož dne odpoledne vybrat. Každý ke své radosti našel v nabídce něco pro sebe. Nástrahy zimního počasí maminky a děti z našeho azylového domu už nezaskočí.

Milé Dobrotety, moc děkujeme za pravidelnou pomoc. Přejeme krásné podzimní dny a těšíme se na další spolupráci.

             

 

Poděkování Dobrotetám – 28.11.2016

Stalo se již tradicí, že členky spolku Dobrotety pamatují i v předvánočním čase na maminky a jejich děti z Azylového domu Jičín.
Dne 28.11.2016 v dopoledních hodinách navštívily Azylový dům Jičín paní Milada Havlíčková a paní Jaroslava Kašparová, které jménem spolku Dobrotety přivezly dětem balíčky k Mikuláši a dárky k Vánocům. Drobným dárkem pamatovaly i na jejich maminky.
S radostí a s vděčností převzala od Dobrotet sociální pracovnice Azylového domu Jičín velké množství knížek, hraček, nádobí, oblečení.... Všechny dary poslouží maminkám a jejich dětem, a to jak nyní, tak i v budoucnu, neboť objem darovaných věcí je tak veliký, že část můžeme uložit i pro budoucí uživatelky a jejich děti.
Jménem uživatelek i pracovnic našeho azylového domu děkujeme Dobrotetám za krásné dárky a za dlouhodobě úspěšnou spolupráci. Přejeme pevné zdraví, krásné Vánoce a těšíme se na společné setkání v roce 2017.

           

 

Poděkování spoluobčanům

Pracovnice Azylového domu Jičín děkují všem spoluobčanům, kteří v roce 2016 pomáhali uživatelkám služeb Azylového domu Jičín.

Děti i maminky mají z oblečení, bot, hraček, knížek a plyšáků velikou radost.

Děkujeme a v novém roce vám všem přejeme hodně zdraví, pracovních a osobních úspěchů.

 

Vánoce 2016

V rámci předvánočních příprav pracovníci v sociálních službách spolu s dětmi a jejich maminkami uklízeli, vyzdobili zařízení, pekli cukroví. Na Štědrý den uvítal v klubovně všechny obyvatele Azylového domu Jičín ozdobený stromeček a na každého čekaly dárky.

               

 

Azylový dům 2017

Poděkování firmě P&G a Úřadu ČČK Praha

Dne 22.5.2017 k nám do Azylového domu v Jičíně přišla zásilka hygienických potřeb pro maminky a jejich děti, které jsou u nás ubytované a využívají poskytované služby. Tímto děkujeme firmě P&G za dar a Úřadu ČČK Praha za zprostředování.

   

 

Den matek v AD Jičín

Děti z AD Jičín vyrobily pro své maminky přáníčko ke Dni matek

       

 

Poděkování Dobrotetám

Darováno od spolku Dobrotety pro dětičky z AD Jičín. "Máme mlsání", děkujeme :-) Kapsičky a sunárky předala dne 24.5.2017 paní Milada Havlíčková.

     

 

 

Účast na 27. ročníku festivalu Jičín – město pohádky

Maminky s dětmi navštívily 27. ročník multikulturního festivalu Jičín – město pohádky s podtitulem Český rok aneb TRADICE tradičně i netradičně v historickém centru města Jičína. Město Jičín se představilo v rouchu kouzelné zimy, bláznivého léta, barevného podzimu a jara plného nadějí a očekávání. Navštívili jsme staročeskou vesničku s Maruškou a dvanácti měsíčky, kde jsme zdobili slamák motivy typickými pro roční období a mnoho dalšího.

                 

 

Poděkování Dobrotetám

Maminky z Azylového domu v Jičíně děkují za darované oblečení, děti děkují za darované hračky a pracovníci děkují za zprostředkování. Dobrotety pomáhají :-)

                   

 

Vyřezávání dýní

Vyrábíme, tvoříme, děláme podzim krásnější a baví nás to. Vyřezávání dýní a malování ježků. Ještě však nekončíme, přidáme další nápady, z výrobků máme radost :-)

         

 

 

Veškeré použité fotografie na tomto webu byly použity s laskavým svolením uživatelů.