Program OS ČČK v Jičíně

Oblastní spolek ČČK v Jičíně je veden cílem zprostředkovávat materiální a jinou možnou
pomoc sociálně slabším lidem a lidem v těžkých životních situacích a dále výukou mládeže a široké
laické veřejnosti v umění správného poskytnutí první pomoci.

V roce 2005 (od 1. 2.) byla činnost rozšířena o poskytování sociální služby dům na půl
cesty. Toto zařízení bude poskytovat pobytovou službu uživatelům do 26 let věku, kteří po dosažení
zletilosti opouští školská zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy, popřípadě pro
uživatele z jiných zařízení pro péči o děti a mládež, a pro osoby, které jsou propouštěny z výkonu
trestu odnětí svobody nebo ochranné léčby do 31. ledna 2013.

OS ČČK Jičín podal žádost na Krajský úřad Královéhradeckého kraje o ukončení poskytování této
sociální služby a zároveň požádal o novou sociální službu: azylový dům.
Dne 3. 12. 2013 vydal registrující orgán KÚ Královéhradeckého kraje Rozhodnutí o těchto
změnách. Místem poskytování nové sociální služby azylový dům bude nadále ulice Barákova 201,
Jičín.

S účinností 1. února 2013 byl otevřen azylový dům pro cílovou skupinu mladí dospělí od 18
do 26 let věku nacházející se v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení a od 1. března
2013 byla tato cílová skupina rozšířena o matky nebo ženy s dítětem/dětmi (max. se 3 dětmi,
výjimečně i se zletilým dítětem, které je zároveň nezaopatřeným dítětem – student, učeň), která se
nachází v nepříznivé sociální situaci spojené se ztrátou bydlení.

Mezi další programy OS ČČK Jičín v roce 2013 patřilo zajišťování a propagace
bezpříspěvkového dárcovství krve, organizace a podpora zdravotní výchovy mládeže či zajišťování
relaxačních pobytů pro seniory, členy ČČK, členy Klubu dárců krve, děti apod. V této činnosti OS
ČČK Jičín bude pokračovat i v roce 2014.