Kurzy první pomoci

Oblastní spolek ČČK Jičín každoročně realizuje celou řadu zdravotnických kurzů první pomoci.

Výuka probíhá v souladu se Standardy první pomoci ČČK závaznými pro výuku první pomoci laiků na území České republiky a schválenými ministry zdravotnictví, obrany, vnitra, školství, mládeže a tělovýchovy, dopravy a spojů ČR a prezidentem ČČK.

Pokud máte zájem o absolvování kurzu první pomoci, postupujte takto:

  • vyberte si z naší nabídky normu znalostí první pomoci, ve které chcete být proškoleni a zarezervujte si termín výuky telefonicky 603149750 p. Harbichová, nebo na  E-mail: jicin@cervenykriz.eu

Všechny kurzy jsou vedeny zkušenými záchranáři a lektory ČČK.

Přehled standardně nabízených kurzů první pomoci:

  • Život zachraňující úkony (4 hod)
  • Základy první pomoci (12 hod)
  • Zdravotník zotavovacích akcí (41 hod)
  • Pedagogický pracovník (20 hod)

Život zachraňující úkony (4 hod)

Tento kurz je zaměřen pouze na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (zástava masivního krvácení, ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace, protišoková opatření). Absolvent získá osvědčení s platností na čtyři roky.  Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro:  firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 4 hodiny (2 hod. teorie + 2 hod. praxe)
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603149750 p. Harbichová  E-mail: jicin@cervenykriz.eu

Život zachraňující úkony s použitím automatického externího defibrilátoru AED (5 hod)

Kurz je zaměřen na ošetření zranění, která bezprostředně ohrožují lidský život (ošetření zraněného v bězvědomí, kardiopulmonální resuscitace s použitím AED, zástava masivního krvácení,  protišoková opatření).  Absolvent získá osvědčení o absolvování s platností  na čtyři roky. Kurz není zařazen do systému výuky a norem znalostí v Českém červeném kříži.

Určeno pro: pro firmy v rámci proškolení BOZP a širokou veřejnost
Rozsah školení: 5 hodin (2 hod. teorie + 3 hod. praxe)
Platnost osvědčení: 4 roky
Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603149750 p. Harbichová  E-mail: jicin@cervenykriz.eu

Základy první pomoci (12 hod)

Jedná se o základní znalosti první pomoci, aneb „co má umět každý občan“. Spolu s život zachraňujícími úkony se naučíte pomoci sobě i druhým při mnoha dalších životu méně nebezpečných akutních stavech a při úrazech. Kurz Základy první pomoci je nejlepší přípravou na obsáhlejší kurz Zdravotníka zotavovacích akcí. Kurz je velmi vhodný pro všechny  řidiče a pro všechny,  kdo chtějí pracovat v zahraničí.

Na kurz Základy první pomoci je ČČK jako jediný v ČR držitelem certifikátu evropské komise pro první pomoc (EFAC). Vydávaný průkaz a osvědčení mají mezinárodní platnost.

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 12 hodin
Platnost osvědčení: 5 let
Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603149750 p. Harbichová  E-mail: jicin@cervenykriz.eu

Zdravotník zotavovacích akcí – táborový zdravotník (40 hodin): akreditace MŠMT Č.j.: 8127/2019-1-366

Kurz probíhá ve čtyřech osmihodinových blocích o víkendech a je zakončen testem a praktickou zkouškou. Stručný obsah kurzu: 1) Základy složení a funkce lidského těla, 2) První pomoc, 3) Péče o nemocné, 4) Práce zdravotníka během zotavovací akce, 5) Základy zdravotnické dokumentace, 6) Hygiena a epidemiologie, 7) Prevence a bezpečnost u vody. Teorie se prolíná s praxí při simulovaných poraněních. 

Určeno pro: širokou veřejnost
Rozsah školení: 40 hodin
Platnost akreditovaného osvědčení: neomezena
Cena: dle počtu účastníků
Cena doškolovacího kurzu:  (dobrovolná) 600,00 Kč včetně DPH 21% / osoba (délka 4 hodiny)

Přihlásit se můžete na tel. 603149750 p. Harbichová  E-mail: jicin@cervenykriz.eu

Základní norma zdravotnických znalostí pro pedagogické pracovníky: akreditace MŠMT  Č.j.: MSMT-8127/2019-1-366

Cílem školení je prohloubit či obnovit znalosti pedagogických pracovníků v oblasti zdravovědy, anatomie a poskytování laické první pomoci. Úspěšný absolvent tohoto kurzu umí správně poskytnout  život zachraňující úkony a ošetřit i další drobná poranění, která mohou vzniknout v rámci školních  i mimoškolních aktivit u jeho svěřenců. Základy první pomoci jsou rozšířené o akutní stavy u dětí.

Učitelé mohou získané znalosti a dovednosti uplatnit ve vedení kroužku Mladých zdravotníků, při výuce v hodinách přírodopisu, případně v rámci programu „Ochrana člověka  za mimořádných situací“. Absolvent získá osvědčení o absolvování kurzu.

Určeno pro: Pedagogické pracovníky na všech stupních
Rozsah školení: 20 hodin (9,5 hod. teorie + 10,5 hod. praxe)
Platnost osvědčení: neomezena
Cena: dle počtu účastníků

Přihlásit se můžete na tel. 603149750 p. Harbichová  E-mail: jicin@cervenykriz.eu