Hlavní cíle OS ČČK

Český červený kříž je Národní společností Mezinárodního hnutí Červeného kříže
a Červeného půlměsíce na území České republiky, která je jako nástupnická společnost
pokračovatelkou v tradicích Československého červeného kříže založeného dne 6. 2. 1919,
v souladu s ustanoveními Ženevských úmluv.

Je vedena snahou v měřítku národním i mezinárodním předcházet a zmírňovat utrpení,
chránit zdraví a úctu k lidské bytosti, podporovat vzájemné porozumění, přátelství a mír mezi
národy, přičemž nečinit žádných národnostních, rasových, náboženských, třídních ani politických
rozdílů, nestranit znepřáteleným stranám a neangažovat se ve sporech politických, náboženských,
rasových či ideologických povah.

Je nezávislá a základem její činnosti je dobrovolná služba členů zaměřená na poskytování
pomoci bez očekávání zisku, čímž se přihlašuje k základním principům hnutí Červeného kříže,
jimiž jsou humanita, nestrannost, neutralita, nezávislost, dobrovolná služba, jednota a světovost
a zavazuje se usilovat o jejich naplňování.

Český červený kříž je dobrovolnou humanitární společností, která je uznaná vládou České
republiky jako jediná organizace Českého červeného kříže s působností na celém území České
republiky.

Za dobu svého působení prošla celou řadou změn, z nichž nejdůležitější nastala v r. 1993,
kdy byly zaregistrovány na Ministerstvu vnitra ČR 10. 6. 1993 nové stanovy ČČK pod čj. VS/1-
20998/93-R a v témž roce získaly Oblastní spolky ČČK právní subjektivitu a staly se tak do jisté
míry nezávislé na centrálním řízení ČČK v Praze.